Regiono 2014‒2020 m. projektų sąrašai

Vilniaus regiono plėtros tarybos patvirtinti regiono projektų sąrašai 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

4 prioritetas "Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas"
5 prioritetas „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
6 prioritetas "Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra"
7 prioritetas „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“
8 prioritetas "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu"
9 prioritetas "Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas"
10 prioritetas „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa

Priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMA

VP1-4.1-VRM-04-R Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
VP1-4.2-VRM-02-R Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai, savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai
VP1-4.2-VRM-04-R Teritorijų planavimas

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA

VP2-3.1-IVPK-05-R Elektroninė demokratija: regionai
VP2-4.4-SM-02-R Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra

SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA

VP3-1.1-VRM-02-R Probleminių teritorijų plėtra
VP3-1.1-VRM-03-R Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą
VP3-1.1-VRM-R Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas
VP3-1.2-VRM-01-R Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas
VP3-1.3-ŪM-05-R Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose
VP3-1.4-AM-04-R Vandens telkinių būklės gerinimas
VP3-1.4-AM-06-R Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas
VP3-2.1-SAM-08-R Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas
VP3-2.1-SAM-09-R Krizių intervencijos centrų įkūrimas
VP3-2.1-SAM-11-R Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra
VP3-2.2-ŠMM-04-R Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas
VP3-2.2-ŠMM-06-R Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas
VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra

Informacija atnaujinta: 2023-12-29