Apie

Vilniaus regiono plėtros taryba

Vilniaus regiono plėtros taryba, pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo – regiono plėtros taryba, įsteigta 2020 m. spalio 19 d. sudarius steigimo sutartį, steigėjai – Vilniaus miesto savivaldybė, Elektrėnų savivaldybė, Šalčininkų rajono savivaldybė, Širvintų rajono savivaldybė, Švenčionių rajono savivaldybė, Trakų rajono savivaldybė, Ukmergės rajono savivaldybė, Vilniaus rajono savivaldybė.

 

Regiono plėtros tarybos veiklos tikslai:

1) planuoti ir koordinuoti nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą konkrečiame regione ir kartu su kitomis regionų plėtros tarybomis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis įgyvendinamas regioninės plėtros skatinimo priemones;

2) skatinti socialinę, ekonominę regiono plėtrą, darnų urbanizuotų teritorijų vystymą, socialinių ir ekonominių skirtumų tarp regiono ir kitų regionų bei šių skirtumų tarp regiono savivaldybių mažinimą;

3) skatinti savivaldybių bendradarbiavimą siekiant padidinti funkcinių zonų vystymo ir viešųjų paslaugų teikimo organizavimo efektyvumą;

4) atstovauti regionui.

 

Regiono plėtros taryba:

1) rengia, tvirtina regiono plėtros planą, jo pakeitimus, koordinuoja ir kontroliuoja regiono plėtros plano įgyvendinimą;

2) teikia Vidaus reikalų ministerijai ir kitoms Vyriausybės tvirtinamus planavimo dokumentus rengiančioms valstybės institucijoms, įstaigoms pasiūlymus dėl Regionų plėtros programos ir kitų Vyriausybės tvirtinamų planavimo dokumentų, kurių įgyvendinimas gali turėti poveikį regiono plėtrai, projektų;

3) teikia Vidaus reikalų ministerijai pasiūlymus dėl spręstinų regioninės plėtros problemų ir poveikio rodiklių;

4) teikia savivaldybių taryboms pasiūlymus dėl savivaldybių strateginių plėtros planų;

5) koordinuoja Regionų plėtros programoje regionui nustatytų išankstinių sąlygų įgyvendinimą arba pagal kompetenciją jas įgyvendina;

6) teikia Vidaus reikalų ministerijai ir kitoms ministerijoms pasiūlymus dėl teisės aktų, kurių įgyvendinimas gali turėti poveikį regiono plėtrai, projektų;

7) pripažįsta projektus regioninės svarbos projektais, atlieka šių projektų įgyvendinimo priežiūrą ir sprendžia dėl regiono plėtros tarybos sprendimų, kuriais projektai pripažinti regioninės svarbos projektais, pakeitimo ar pripažinimo netekusiais galios;

8) pagal kompetenciją dalyvauja rengiant programas, skirtas prie Lietuvos ir kaimyninės valstybės bendros sausumos ar jūros sienos esančių regionų bendroms problemoms spręsti, ir atliekant šių programų įgyvendinimo stebėseną;

9) atstovauja regionui tarptautinėse regionų bendradarbiavimo organizacijose ir bendradarbiauja su kitų valstybių regionais;

10) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, įgyvendina kelių ar visų regiono savivaldybių perduotus viešųjų paslaugų teikimo administravimo įgaliojimus;

11) atlieka kitas šiame ir kituose įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose nustatytas regiono plėtros tarybos funkcijas.