Turizmo potencialo panaudojimo tyrimas

Vilniaus regiono turizmo potencialo panaudojimo bendriems regiono turizmo maršrutams sukurti tyrimu (toliau – Tyrimas) siekiama įvertinti regiono turizmo plėtros galimybes, numatyti prioritetines turizmo vystymo kryptis, parengti bendrų turizmo maršrutų sukūrimo ir įgyvendinimo veiksmų planą, siekiant sustiprinti Vilniaus regiono turistinį patrauklumą bei padidinti turistų skaičių.

Tyrimo tikslai ir uždaviniai:

1. Vilniaus regiono turizmo sektoriaus esamos situacijos vertinimas: išanalizuoti turizmo sektoriaus plėtrai aktualius planavimo dokumentus; atlikti regiono turizmo pasiūlos ir paklausos vertinimą (viešosios turizmo infrastruktūros būklė, viešųjų turizmo paslaugų įvairovė ir patrauklumas, turizmo produktų konkurencingumas, rinkodaros priemonių efektyvumas, statistiniai turizmo duomenys); išanalizuoti turizmo sektoriaus augimą ir konkurencingumą skatinančius bei ribojančius veiksnius; įvertinti skirtingų turizmo rūšių plėtrą ir esamus turizmo maršrutus Vilniaus regione.
2. Vilniaus regiono turizmo potencialo ir patrauklumo vertinimas, atsižvelgiant į tikslinių rinkų poreikius: įvertinti Vilniaus regiono turizmo potencialą ir patrauklumą; nustatyti viešosios turizmo infrastruktūros, viešųjų turizmo paslaugų, produktų ir turizmo maršrutų vystymo poreikį ir galimybes; identifikavus turizmo vertės pasiūlymus, nustatyti turistų segmentus.
3. Vilniaus regiono turizmo sektoriaus situacijos (SSGG) analizė.
4. Bendrų Vilniaus regiono turizmo strateginių vystymo krypčių identifikavimas.
5. Bendrų turizmo maršrutų sukūrimo ir įgyvendinimo veiksmų plano parengimas: kompleksiškos viešosios turizmo infrastruktūros plėtros priemonės; bendros turizmo rinkodaros priemonės; turizmo maršrutų objektai ir techninė informacija, turizmo maršrutų vizualizacija; veiksmų plano įgyvendinimo stebėsenos modelis.

Tyrimo ataskaitą Vilniaus regiono plėtros tarybos administracijos užsakymu 2022 m. gruodžio 15 d. parengė – MB „Turizmo rinkodaros sprendimai“ (pagrindinis ekspertas – Rasuolė Andrulienė).