Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

Vilniaus regiono plėtros taryba, tvarkydama fizinių asmenų asmens duomenis, kelia sau pagrindinį tikslą – saugoti žmogaus pagrindines teises ir laisves, visų pirma, jo teisę į asmens duomenų apsaugą, ir užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Patvirtintos 2021 m. rugpjūčio 3 d. Vilniaus regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-20 “Dėl asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo”

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos – padėti  užtikrinti atitiktį Reglamentui:

  • stebėti kaip laikomasi Reglamento;
  • dalyvauti, klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, sprendime;
  • teikti konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje;
  • padėti įgyvendinti duomenų subjektų teises.

 

Duomenų apsaugos pareigūnas –dr. Renaldas Čiužas, Vilniaus regiono plėtros tarybos administracijos vyriausiasis specialistas
Telefonas: +370 665 70136
El. paštas: renaldas.ciuzas@vilniausregionas.lt